Úspešná implementácia US GAAP a controllingu

V roku 2001 spoločnosť Skloplast a.s., Trnava úspešne ukončila implementáciu komplexného Informačného systému iBaanERP. Spoločnosť tak zavŕšila takmer ročné úsilie o zabezpečenie modernej, spoľahlivej a kvalitnej Informačnej podpory pre svoje podnikové procesy.

Súčasťou implementácie okrem štandardných podnikových oblastí ako sú predaj, nákup, výroba a financie, bola aj implementácia špecifického systému riadenia expedície pomocou čiarového kódu. Po vstupe zahraničného investora, americkej spoločnosti Johns Manville, bola spoločnosť Skloplast a.s. a jej vnútropodnikový Informačný systém konfrontovaný s novými požiadavkami. Hlavným cieľom rozvoja Informačného systému zo strany nového majiteľa bolo zabezpečiť spôsob evidencie a vykazovania výsledkov spoločnosti podľa štandardov americkej skupiny. S požiadavkou implementovať nový systém vykazovania sa Skloplast a.s. obrátila na spoločnosť GEMMA Systems, s.r.o. Bratislava - najväčšieho partnera spoločnosti Baan pre Slovenskú republiku. Táto spoločnosť zabezpečovala komplexnú podporu pri všetkých predchádzajúcich implementáciách systému iBaanERP.

Pôvodná požiadavka vykazovania finančných výsledkov spoločnosti podľa účtovných štandardov US GAAP, bola v priebehu roku rozšírená o požiadavku implementovať controlingový systém amerického holdingu Johns Manville. Tieto požiadavky so sebou priniesli zmeny rozpočtového a účtovného systému. Uvedené zmeny interného podnikového Informačného systému boli v závere roku 2001 úspešne implementované v komplexnom Informačnom systéme iBaan ERP. Tento systém dnes okrem účtovnej evidencie podľa US GAAP, výpočtu a automatizovanej prípravy špecifických účtovných výkazov a controllingových zostáv, zabezpečuje súčasne splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek na slovenskú účtovnú evidenciu a účtovné výkazy. Implementácia systému controllingu rozhodujúcich druhov nákladov na základe vyhodnocovania odchýliek, jeho následná integrácia do iBaan ERP systému a automatizácia prípravy účtovných výkazov a zostáv umožnila efektívnejšie riadenie nákladov ako aj výrazné skrátenie termínov mesačných uzávierok a dostupnosti Informácií o výsledkoch spoločnosti.

Produkt iBaanERP si spoločosť Skloplast a.s., Trnava zvolila za základ podnikového Informačného systému prioritne pre jeho vedúce postavenie medzi ERP produktmi pre segment výrobných podnikov. iBaan ERP je všeobecne dobre známy najmä vďaka kvalitnej podpore výrobných a logistických procesov od výrobnej prevádzky až po vrcholový management. Implementácia systému finančného managementu podľa štandardov americkej skupiny Johns Manville však potvrdila jeho kvality aj pre oblasť podnikových financií.

Nahoru