Rozhovor s Marekom Sopocim pro časopis Infoware

Budeme naďalej svedkami silnej globálnej konkurencie a konsolidácie systémov ERP, ktorá ovplyvní aj náš trh. K tomu sa pridajú globalizačné tendencie na trhu služieb spojených so systémami ERP. V minulosti dominantné lokálne riešenia budú ďalej nahradzované štandardnými zahraničnými systémami ERP.

1. Aký je váš pohľad na súčasný trh podnikových informačných systémov na Slovensku?

Na trhu stále dominuje silná konkurencia dodávateľov najmä v segmente stredných a menších zákazníkov. V tomto segmente dominuje problematika prechodu na euro. Hoci je cena riešenia stále jeden z najdôležitejších kritérií výberu systému ERP, zákazníci začínajú zohľadňovať aj ďalšie kritériá, ako značku a dlhodobú životnosť riešenia, spoľahlivosť a kvalitu implementátora, jeho skúsenosti a referencie. V segmente veľkých zákazníkov je v súčasnosti trh viac-menej konsolidovaný.

Väčšina spoločností dnes nevyberá systém ERP primárne na riešenie celopodnikového informačného systému, ale pre konkrétnu oblasť alebo aktuálny problém (napr. plánovanie výroby, prechod na euro, podpora komunikácie so strategickými odberateľmi atď.).

Snahou je vybrať a implementovať ERP systém v relatívne krátkom čase. Väčšina, najmä zahraničných riešení, je považovaná za podobné a štandardné, zákazníci dnes často neanalyzujú a nezohľadňujú komplexnú funkčnosť. Sústredia sa iba na vybrané časti jednotlivých systémov a ich porovnanie. Výbery realizuje priamo zákazník bez účasti poradenských spoločností.

Pokračujúce integračné a globalizačné procesy vedú k mnohým akvizíciám alebo vzniku spoločností so zahraničnou účasťou. V takýchto prípadoch je snaha o prenos existujúceho systému ERP a riešenia z materskej spoločnosti. Typická je snaha o centralizáciu a virtualizáciu technickej infraštruktúry a systémovej podpory.

2. Ako odhadujete jeho vývoj na ďalšie 2-3 roky?

Dá sa očakávať zvýšený záujem zákazníkov o prípravu eurokonverzie v existujúcich ERP. V priebehu roku sa dajú očakávať aj rýchle výbery a implementácie motivované zavedením eura. Štandardné zahraničné systémy ERP sú na konverziu pripravené a rovnako to deklaruje aj väčšina slovenských dodávateľov. Problém môže nastať ak boli u zákazníkov dlhodobejšie podceňované investície do modernizácie systémov ERP.

Budeme naďalej svedkami silnej globálnej konkurencie a konsolidácie systémov ERP, ktorá ovplyvní aj náš trh. K tomu sa pridajú globalizačné tendencie na trhu služieb spojených so systémami ERP. V minulosti dominantné lokálne riešenia budú ďalej nahradzované štandardnými zahraničnými systémami ERP, a to najmä v segmente stredných podnikov. Lokálne riešenia si pravdepodobne udržia dominantné postavenie v segmente malých a vznikajúcich podnikov.

Zákazníci nebudú mať záujem iba o štandardné ERP so širokou funkčnosťou, ale budú častejšie vyžadovať špecifické, jednoduchšie implementovateľné a prednastavené odvetvové riešenia. Podniky sa často snažili prispôsobiť podnikové procesy systémom ERP na úkor ich flexibility. Mottom budúcnosti bude podpora jedinečnosti a konkurenčnej výhody.

Okrem všeobecných podnikových procesov budú zákazníci požadovať od ERP podporu svojich špecifických potrieb a integráciu existujúcich a overených špecifických nástrojov a aplikácií. Zohľadňovať sa budú aj dlhodobé skúsenosti a referencie dodávateľov ERP v danom odvetví.

Dá sa očakávať aj oživenie záujmu o možnosti podpory procesného riadenia v systémoch ERP. Do popredia sa dostanú nástroje na podporu procesného riadenia, ako sú workflow a BPM. V oblasti služieb bude stále výraznejší posun od poskytovania implementačných služieb k poradenstvu pri optimalizácii podnikových procesov.

Očakávame záujem o najnovší trend personalizovaného používateľského rozhrania, integrujúceho okrem systému ERP aj individuálne pracovné nástroje (kancelárske nástroje, CRM, e-mail atď.). Okrem funkčnej integrácie jednotlivých pracovných nástrojov s ERP možno očakávať trend tzv. personalizovanej pracovnej plochy – homepage obsahujúcej čakajúce úlohy, tlačové zostavy, ukazovatele produktivity a ďalšie funkcie prispôsobené pre konkrétneho používateľa, resp. jeho funkciu v podniku.

Trh ERP: vyjadrenia dodávateľov.
Marek Sopóci
GEMMA Systems, s.r.o.

Časopis INFOWARE

Nahoru