První týdny v Evropské unii

Ohňostroj utichl, projevy dozněly, čeká nás tvrdá životní realita. Jak se naučit žít s nedomyšlenými a nejednoznačnými zákony a vyhláškami? Jak čelit změnám jejich výkladu a jejich průběžnému doplňování? Čekají nás další změny? Kdy? Jak budou dnes shovívaví státní úředníci, kteří nyní tápají v předpisech podobně jako my i vy, a často předkládají rozdílné výklady těchto předpisů, nahlížet na chyby a nepřesnosti ve výkazech za několik měsíců nebo za rok?

Jak se lze dočíst v denním tisku, první výkaz po vstupu do EU, tedy první hlášení Intrastatu, nezvládly zdaleka všechny firmy, kterých se tato povinnost týká.
Asi 5500 firem neodevzdalo toto hlášení včas a jak se již nechalo Ministerstvo financí slyšet, hrozí jim pokuta až do výše jednoho milionu korun. Ti, kteří výkaz včas ovevzdali, mají ve výkazu řadu chyb. A není divu. Vždyť poslední verze Příručky k vykazování údajů pro Intrastat má datum vytvoření 4.6.2004. Mimo značného množství formálních doplnění a úprav jsou zde i významné změny, dotýkající se způsobu vykazování dat. Například byla doplněna zásadní formulace, upravující vykazování zákazníkem vráceného zboží. Z pohledu Intrastatu jde o zboží přijaté, nikoliv o snížení množství zboží odeslaného, jak je to chápáno v Souhrnném hlášení a Výkazu DPH. Jinou zásadní změnou je doplnění Informace o použitém kurzu pro přepočet z cizí měny, tj. i když je během měsíce stanoveno kurzů více, pro přepočet platí vždy kurz platný poslední den vykazovaného měsíčního období (Je-li vyhotovován výkaz za měsíc květen 8. června, použije se kurz s platností do 31. 5.).

Dalším milníkem, který se blíží, je už 25. června - přiznání DPH a následující zkouška nastane 25. července - vytvoření Souhrnného hlášení. Jak jste se vyrovnali s odlišným pojetím vykazovacího období pro obchody se státy EU a ostatního plnění nebo s rozcházejícím se datumem daňové povinnosti od datumu nároku na odpočet daně, kdy doklad od partnera z unie dostanete třeba až v následujícím měsíci? Jak jste se vyrovnali s problémy měnových kurzů a dalšímu otázkami, které zákon jednoduše neřeší? Dokážete řešit obchody, kdy faktura jde do EU a zboží do třetí země nebo naopak nebo kdy je při dovozu zboží propuštěno do oběhu v jiném státě EU?

I když ani my na všechny otázky nemůžeme znát jasnou odpověď, snažíme se především pomocí našeho uživatelského helpdesku našim zákazníkům v prvních týdnech po vstupu do EU poskytnout maximální podporu a pomoc. Pravidelně monitorujeme Informace z ministerstva financí, celního i statistického úřadu, související diskuse, otázky a odpovědi. Velmi důležitým zdrojem Informací jsou připomínky a podněty od našich zákazníků. Všechny důkladně porovnáváme s posledním stavem legislativy a dle potřeby je použijeme při změnách funkčnosti IS.

I přes velkou "pracovitost" našich zákonodárců, odrážející se v množství dodatečných doplnění výkladů a změn zákona, vyhlášek, příruček a doplnění návodů, nejsou naštěstí zásahy do IS SSA® Baa™n ERP příliš dramatické, protože tyto aplikace jsou na náš vstup do EU dobře připraveny. Každá dodatečná úprava má mimořádnou prioritu, neboť i pro GEMMA Systems je prvořadým zájmem zabezpečení správnosti výkazů, které budou naši zákazníci odevzdávat.

Nahoru