Pripravenosť informačných systémov na EURO - Šťastie praje pripraveným

S blížiacim sa termínom zavedenia eura v SlovenkejSlovenskej republike a optimistickými správami o jeho reálnosti, sú podnikatelia čoraz častejšie vyzývaní, aby si preverili pripravenosť svojich informačných systémov na túto zmenu.

S blížiacim sa termínom zavedenia eura v Slovenskej republike a optimistickými správami o jeho reálnosti, sú podnikatelia čoraz častejšie vyzývaní, aby si preverili pripravenosť svojich informačných systémov na túto zmenu. V dnešnej dobe sú tieto výzvy určené takmer každému podnikateľskému subjektu a podnikateľovi na Slovensku. Počet tých, ktorí nepoužívajú pri svojej činnosti žiaden informačný systém, alebo aspoň registračnú pokladňu, sa totiž blíži k nule.

Podnikatelia však môžu pri takýchto výzvach zapochybovať o svojich možnostiach aktívne do procesu prípravy prechodu na euro zasiahnuť. Akú majú šancu skontrolovať pripravenosť používaných systémov? Sú schopní sami, bez spolupráce s dodávateľom analyzovať pripravenosť jednotlivých aplikácií? Vedia kde by mohli byť problematické miesta a ako ich môžu skontrolovať?

Odpovede na položené otázky by vo väčšine prípadov boli pravdepodobne záporné. Neznamená to však, že by od príprav na zavedenie eura mali dať ruky preč. Isteže každý seriózny dodávateľ urobí všetko pre to, aby bol ním dodávaný informačný systém, alebo akýkoľvek softvér, na zavedenie eura pripravený. Ale ani to neznamená, že má používateľ čakať so založenými rukami a spoliehať sa na to, že jedného dňa dostane verziu softvéru, ktorá vyrieši všetky jeho problémy.

Ako by sa teda mali podnikatelia zapojiť do príprav?

V prípade menších a hlavne samostatne stojacich aplikácií a informačných systémov, bude zrejme stačiť, keď absolvujú školenia, ktoré budú tvorcovia softvérov organizovať. Na týchto školeniach sa dozvedia, aké zmeny ich v programoch čakajú a aké činnosti bude potrebné vykonať z ich strany. Ak dodávateľ žiadne školenia, alebo prednášky neorganizuje, mal by sa podnikateľ zaujímať, kedy sa niečo podobné plánuje, prípadne, či bude dodávateľ informovať o pripravenosti iným spôsobom.

Aktívnejšia spolupráca dodávateľ – používateľ sa očakáva v prípade komplexných a integrovaných informačných systémov. V takýchto systémoch bude konverzia dát, s ohľadom na vzájomné väzby jednotlivých častí systému, podstatne zložitejšia. Dôvodov je viacero, množstvom spracovávaných dát počínajúc. Čím viac dát, ktorých sa prechod na euro bude priamo dotýkať je v systéme spracovávaných, s tým dlhším časom na ich konverziu je potrebné počítať. Nezanedbateľnými sú tiež úvahy o pripravenosti technickej základne, najmä na nároky na diskovú kapacitu a výkonnosť. V integrovaných systémoch je potrebné myslieť na vzájomné ovplyvňovanie dát, krížové kontroly, kumulované dáta či iné závislosti. Systémy sú navyše nezriedka v nepretržitej prevádzke s on-line vstupom dát z rôznych externých zdrojov, či už ide o čítačky čiarových kódov, napojenie na riadiace a technologické systémy či navažovacie a baliace systémy atď. V prípade systémov s nepretržitou prevádzkou je potrebné počítať s ich odstávkou počas príprav a samotného prechodu a organizačne aj technicky sa na ne pripraviť. A v neposlednom rade sú skoro všetky systémy počas ich prevádzky postupne špecificky upravované podľa konkrétnych požiadaviek jednotlivých zákazníkov. Tieto úpravy je taktiež nutné zahrnúť do prípravy na samotný prechod, pretože výrobca väčšinou deklaruje pripravenosť iba štandardných aplikácií. To všetko sú dôvody, pre ktoré je nevyhnutné, aby používatelia takýchto systémov v dostatočnom časovom predstihu začali spolupracovať s dodávateľom systému. Nemenej dôležité je aby si podniky včas zabezpečili dostupnosť kapacít dodávateľov ich informačných systémov pre realizáciu vlastných požiadaviek pri prechode na euro.

Podnikatelia používajúci integrované informačné systémy, by mali aktívne vyhľadávať spoluprácu s dodávateľom systému. Spoločne s dodávateľom by mali hľadať vhodný scenár zavedenia eura – najmä v prípade systémov s on-line vstupmi. Ide hlavne o určenie časovej postupnosti vykonávania jednotlivých činností pri prechode na euro. Dôležitou súčasťou je tiež riešenie spracovania údajov v prechodnom období na prelome kalendárneho roku.

Od dodávateľa informačného systému by mali vyžadovať, aby ich s dostatočným predstihom upozornil na činnosti, ktoré je potrebné vykonať v záujme hladkého prevodu dát. Dodávateľ systému by mal dodať zoznam odporúčaných, či povinných činností, ktoré samotná konverzia dát nevyrieši a ktoré je potrebné v systéme vykonať ručne či už pred, v rámci prípravy, alebo po konverzii dát. Tieto odporúčania by mali podnikatelia vo vlastnom, záujme akceptovať.

Vo vyrátavaní ďalších a ďalších činností by sa dalo pokračovať. Cieľom tohto článku nebolo napísať návod na zavedenie eura, ale spomenúť aspoň niekoľkými slovami, ako a prečo, by sa mali podnikatelia zúčastniť na príprave nimi používaných softvérov na zavedenie eura. Minimálne aby boli včas a správne informovaní. Optimálne, aby sa sami stali aktívnymi účastníkmi procesu príprav.

Šťastie praje pripraveným.
František Blecha
GEMMA Systems, s.r.o.

Časopis INFOWARE

Nahoru