Něco pro střední a menší podniky

Na tiskové konferenci, která se konala dne 19. června 2001 v Praze, oznámila společnost GEMMA Systems uvedení lokalizované verze celopodnikového řešení VISUAL od americké firmy Lilly Software Associates na český trh.

Na tiskové konferenci, která se konala dne 19. června 2001 v Praze, oznámila společnost GEMMA Systems uvedení lokalizované verze celopodnikového řešení VISUAL od americké firmy Lilly Software Associates na český trh.
Jak naznačil v úvodu tiskové konference Jiří Stříbrný, ředitel společnosti GEMMA Systems pro rozvoj a marketing, doplňuje celopodnikové řešení VISUAL portfolio produktů, které jsou určeny především výrobním podnikům, a to o produkt určený primárně středním a menším výrobním podnikům, které jsou orientovány na výrobu na zakázku, montáž na zakázku, výrobu na sklad nebo na výrobu, která uvedené typy výrob kombinuje. Řešení VISUAL  je přitom určeno především těm podnikům, pro něž je další nosný produkt v nabídce společnosti tj. celopodnikové řešení iBAAN produktem příliš komplexním, složitým a také (a to především) příliš drahým. Základními pilíři celopodnikového řešení VISUAL jsou tři základní produkty, a to konkrétně produkty VISUAL Manufacturing, VISUAL CRM a VISUAL e-Business. Jádrem řešení VISUAL je přitom z pohledu výrobních podniků produkt VISUAL Manufacturing, který zahrnuje kromě standardních funkčností aplikace kategorie ERP také funkčnosti pro pokročilé plánování a rozvrhování zdrojů (Advanced Planning & Scheduling zkráceně APS) a v neposlední řadě též funkčnosti, jež jsou zapotřebí pro podporu rozhodování na úrovni managementu a které obvykle nabízejí řešení kategorie EIS (Executive Information Systems).

Produkty VISUAL CRM a VISUAL e-Business pak rozšiřují možnosti integrovaného celopodnikového řešení VISUAL i do oblasti řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, zkráceně CRM), a to při souběžném nasazení produktu VISUAL e-Business nejen s možností využití tradičních komunikačních kanálů, ale také s možností využití různých forem komunikace prostřednictvím Internetu a dalších pokročilých elektronických komunikačních nástrojů.

Kromě rozsahu nabízené funkčnosti by přitom měla být podle představitelů firmy GEMMA Systems silnou stránkou řešení na bázi produktové řady VISUAL od firmy Lilly Software Associates také integrovanost tohoto řešení, a to při velmi příznivých celkových nákladech na jeho pořízení a implementaci. Cena licencí produktu VISUAL Manufacturing pro cca 15 uživatelů by se měla pohybovat kolem 2,3 mil. Kč, přičemž díky integrovanému charakteru řešení na bázi tohoto produktu by jeho implementace (a to včetně implementace příslušných funkčností pro APS a EIS) měla přijít na dalších cca 1,2 mil. Kč. Celkové náklady řešení ERP/APS/EIS na bázi produktu VISUAL Manufacturing pro cca 15 uživatelů by se tak měly pohybovat na úrovni něco málo přes 230 tis. Kč na jednoho uživatele. I takovéto náklady však budou pro celou řadu tuzemských středních a menších výrobních podniků zřejmě natolik vysoké, že očekávání, které budou z jejich strany s investicemi do řešení na bázi produktů řady VISUAL spojována, budou značná. O tom, zda se tato očekávání podaří naplnit, pak bude zřejmě rozhodovat především množství a profesionální úroveň konzultantů (jichž bylo ve firmě GEMMA Systems pro tuto oblast v době konání tiskové konference vyčleněno celkem osm) a v neposlední řadě též jejich schopnosti přesvědčit uživatele z řad menších a středních podniků, aby bez ohledu na své dosavadní zvyklosti akceptovali některé přednastavené "univerzální" funkčnosti produktů řady VISUAL a umožnili tak zvládnout např. implementaci řešení v přepokládaném časovém horizontu čtyř až šesti měsíců. To, že je dosažení něčeho takového reálné, přitom naznačuje např. nasazení řešení na bázi produktů řady VISUAL ve firmě DAKON, která je významným tuzemským výrobcem kotlů a která se stala pilotním uživatelem v České republice.

Nahoru