Baan se v Komárově osvědčil

V jednom z minulých čísel časopisu ČGS jsme psali o tom, že v SOJ Pístní kroužky společnosti BUZULUK se zavádí nový počítačový systém pro plánování výroby Baan SCS Scheduler. Od letošniho ledna je systém v běžném provozu a s jeho pomocí se podařilo odstranit někdejší problémy s dodržováním termínů výroby kroužků.

Baan patří k takzvaným systémům pokročilého plánování a jde o nadstavbu podnikového ekonomického systému MAX. Baan v určitém momentu převezme z MAXu data o požadavcích na výrobu (tedy kolik a jakých kroužků je třeba vyrobit), přeplánuje je podle reálných (tedy omezených) kapacitních možností podniku a vrátí do MAXu. To je to, co MAX neumí - zohlednit úzká místa ve výrobě, odstávky jednotlivých strojů nebo další situace omezující kapacitu, díky nimž docházelo ke zdržením. MAX totiž vždy počítá s neomezenou kapacitou výroby a dříve se tak stávalo, že v jednom momentu se na jedné výrobní operaci sešlo více zakázek než bylo možné zpracovat a docházelo tak ke zpožďování dodávek. To se samozřejmě nelíbilo zákazníkům a podniku to působilo nemalé problémy.

Po zavedení programu Baan zpožďování dodávek prakticky ustalo. "Naše dodávková spolehlivost dnes dosahuje zhruba devadesát pět procent. Přitom dříve se pohybovala kolem padesáti, šedesáti procent,“pochvaluje si přínos programu vedoucí výroby SOJ Pístní kroužky Ing. Pavel Rydrych. Navíc v Komárově počítají s jistou rezervou, takže všichni zákazníci dnes dostávají kroužky včas. Díky optimalizaci výrobního systému se přibližně o 30 procent zkrátila i průběžná doba zakázky. To s sebou nese další úspory - podnik nemá peníze v rozpracované výrobě (snížení o cca sedm miliónů Kč v přímých nákladech), potřebuje méně meziskladů. Vše naznačuje, že prostředky vložené do nového systému se vrátí v rekordně krátké době.

Baan zohledňuje i takové faktory jako je směnnost, svátky plus další "mimořádnosti" a pomocí složitého matematického algoritmu naplánuje výrobu tak, aby žádné pracoviště nebylo přetížené. Tak vznikne naprosto reálný plán průchodu kroužků výrobní linkou. Hlavní prioritou systému je termín dodání kroužků zákazníkovi. Baan umožňuje pro jednotlivá pracoviště přípravit denní, týdenní měsíční i delší plány, které ukáží, kdy musí jednotlivé zakázky dodat na následující pracoviště. "Dříve jsme byli schopni určit úzká místa výroby, ale problém byl v tom, že tato úzká místa se mění podle vyráběného sortimentu a proto při plánování na měsíc dopředu nešlo na kapacitní omezení vý-roby včas reagovat," vysvětluje šéf výroby pístních kroužků, "dnes jsme proto přešli na týdenní a například ve slévárně až na denní plánování výroby.“

Měsíčně se v Komárově vyrábí zhruba 300 zakázek a každá má cca 20 výrobních operací. To znamená, že jde o přibližně 6000 výrobních pozic a na každé může nastat mimořádná situace (porucha, onemocnění pracovníka), která zde vytvoří úzké místo a to následně "nabourá" celý plán výroby. Takové množství výrobních operací opravdu nelze bez speciálního programu uhlídat. Baan tyto změny umožňuje pružně zapracovat a plán výroby denně upravuje tak, aby nedošlo ke zpoždění. Samozřejmě, že do systému plánování výroby přicházejí i data o již splněných zakázkách na jednotlivých střediscích, takže je přehled i o skutečném dodržování plánu. "V grafickém výstupu programu pak vidíme, které zakázky se zpožďují, je u nich ohrožen termín dodání zákazníkovi a my včas vidíme, že je třeba něco dělat, například zavést na přetíženém pracovišti třetí směnu nebo hledat jiný výrobní postup," říká správce systému Baan a hlavní plánovač SOJ Pístní kroužky Petr Matějka.

Vedle funkce krátkodobé - tedy plánování výroby podle skutečných kapacít - umožňuje Baan i dlouhodobě vytipovávat úzká místa výroby. Podle toho pak pod-nik může naplánovat investice do skutečně nejpotřebnějších strojů a koupí se opravdu jen ta zařízení, u nichž už nejsou žádné rezervy v lepší organizaci výroby. Při zavádění systému se ukázalo, jak je při používání takto vyspělé techniky důležitá přesnost pracovníků. Všechny provedené operace se musí důsledně odepisovat, protože ani sebelepší program nemůže výrobu dobře naplánovat podle špatných dat. "Museli jsme proto zaměstnance naučit ještě větší přesnosti, ale dnes již vše funguje bez potíži,“ říká o zavádění novinky Pavel Rydrych.

Nahoru