Infor ERP LN Moduly

Infor ERP LN Plánování

Zajišťuje plnou flexibilitu dodavatele vzhledem k měnícím se požadavkům zákazníků při zachování požadovaného profitu a výkonnosti výroby. Zahrnuje sofistikované metody MPS, konsolidující více plánovacích metod Hlavní výrobní plán (MPS), Plán materiálových požadavků (MRP), Kapacitní plán (CRP), do jedné aplikace. Modul Plánování poskytuje plnou kontrolu nad termíny dodávek zakázek nebo hromadných výrob včetně kontroly využití výrobních zdrojů s grafickým zobrazením pomocí plánovací tabule. V oblasti pokročilého plánování (APS) je k dispozici plná integrace na produkt Infor Supply Chain Scheduler, umožňující pokročilé plánování vlastní výroby a celého dodavatelského řetězce.

Infor ERP LN Výroba

Modul výroba podporuje a umožňuje současné použití všech známých metod typologie diskrétních výrob od výroby,montáže nebo projektování na zakázku, výrobu na sklad, až po opakovanou výrobu s možností konfigurace výrobku. Modul Výroba zajišťuje plnou kontrolu řízení času dodávky a všech složek výrobních nákladů. Z dispozici je plná funkčnost pro identifikovatelnost výroby prostřednictvím šarží nebo sériových čísel jednotlivých dílů a výrobků. Prostřednictvím funkcí modulu objektových služeb (ODM) lze konstrukční údaje, kusovníky nebo výrobní postupy spojovat s CAD výkresy, příp. PDM, PLM-systémy nebo jinými specifikacemi připojenými formou příloh libovolných aplikací. Výrobní postupy lze doplnit o tzv. mikro-postupy, detailně popisující jednotlivé kroky výrobního postupu vzhledem ke specifickým potřebám dané zakázky. Stabilní řešení splňuje nejnáročnější požadavky řízení moderních výrob s přizpůsobením požadavků zákazníků bez přerušení výroby. Modul výroba obsahuje funkčnost pro použití nářadí a s tím spojenou správu. Výrobní náklady jsou plánovány a sledovány kalkulacemi na jednotlivé nositele nákladů, kdy existuje přímá vazba na balík Finance (Activity Based Costing – Kalkulace nákladů podle činností).

Infor LeanWare

Samostatná výkonná vrstva, zajišťující výrobu, doplňování a objednání systémem KANBAN. Spolupráce s obchodními partnery probíhá přes webové rozhraní. Infor Leanware obsahuje interaktivní grafické nástroje, podporující principy organizace tenké, tradiční nebo hybridní výroby.

Infor ERP LN Finance

Efektivní a flexibilní nástroj pro oblast financí s podporou více měn a duálního účetnictví, splňující standardy IFRS, IAS a GAAP. Zahrnuje on-line zpracování integračních transakcí vznikajících v ostatních modulech v reálném čase s možností sledování nákladů na jednotlivé podnikové jednotky nebo zdroje. Modul Finance podporuje podnikové plánování, rozpočty s porovnáním vzniklou skutečnost a stává se tak integrujícím nástrojem pro sledování dlouhodobých nebo každodenních finančních záležitostí firmy. Multicurrency - pro potřeby vykazování a konsolidace výsledků v různých měnách, je možné využít funkci vícenásobných měn. Tato funkčnost umožňuje definovat až tři „domácí“ měny. V případě využití této možnosti systém automaticky přepočítává všechny částky v cizí měně na všechny tři domácí měny. To umožňuje uživateli připravovat výstupy v různých měnách, bez dodatečného přepočítávání a výpočtu nerealizovaných kursových rozdílů. Duální účetnictví -Infor ERP LN umožňuje kromě účtů pro potřeby finančního účetnictví  nadefinovat i tzv. doplňkové účty, využitelné při sestavování manažerských výkazů, případně výkazů podle mezinárodních standardů. Dimenze - Infor ERP LN umožňuje pro potřeby podrobnější analýzy, připojit ke každému účtu účetní osnovy pět doplňkových rozšíření – takzvaných dimenzí. Každá dimenze představuje uživatelsky definovaný číselník (např. středisko, zakázka...). Tyto dimenze vlastně poskytují pět detailních hlavních knih. Více kalendářů společnosti - Infor ERP LN používá v modulu Finance tři nezávislé kalendáře, pro účetní, daňové a výkazové období. Integrace – modul Infor ERP LN Finance hraje klíčovou úlohu v koncepci Infor ERP LN. Ve všech ostatních modulech Infor ERP LN může uživatel definovat, které transakce se mají promítnout do financí a na jaké úrovni. Ve Financích jsou všechny transakce uložené v centrálním integračním souboru, ze kterého mohou být zaúčtované do účetnictví. Modul Finance plně vyhovuje legislativním potřebám ČR, SR a zemím EU. Zahrnuje podporu duálního oceňování, čímž je plně připraven pro přechod ČR a SR na Euro.

Infor ERP LN Skladové hospodářství

Řízení umístění zásob, trasování šarží a sériových čísel. K dispozici jsou různé skladové operace podle typů zón, lokalit a balení včetně různých metod vyskladnění. Ve vztahu k plánování a řízení výroby lze použít blokování a rezervace zásob. Z oceňovacích metod úbytku ze kladu jsou podporovány metody FIFO, LIFO, MAUC, FTP a oceněním podle historické ceny šarže. Řízení fyzického vyskladnění může probíhat buď běžnými způsoby nebo metodou FIFO. Řízení skladového hospodářství může být doplněno o snímání čárových kódů případně RFID. Podporovány jsou vlastní nebo cizí konsignační sklady.

Infor ERP LN Nákup

Podporuje přímé nebo nepřímé obstarání materiálů s centrálním nebo decentralizovaným řízením a plánováním nákupu, na základě požadavků a poptávek. Integrace na MRP plánování. Slučování a kumulace více nákupních požadavků do jedné objednávky. Nákupní kontrakty a objednávky. Hodnocení dodavatelů, statistika a historie nákupu. Komunikace mezi firmami je možná pomocí elektronických zpráv (EDI), pokročilá avíza nebo odvolávky jednotlivých dodávek

Infor ERP LN Prodej

Podpora různých prodejních strategií dodávek a kontraktů. Správa obchodních partnerů. Ceníky, marže, diskonty, rabaty, Plánování a kumulace dodávek. „What-if“ plánování prodeje. Komunikace mezi firmami pomocí elektronických zpráv (EDI). Vyšší flexibilita jednání se zákazníky. Statistika a vyhodnocení prodeje.

Infor ERP LN Servis

Instalace a servis výrobků u zákazníků nebo u výrobce. Kontraktační management servisu a oprav, servisní subkontrakty, preventivní servis a údržba, prevence závad. Samostatná fakturace servisních zakázek, call centrum. Správa a hospodaření s náhradnímu díky na úrovni sériových čísel, rezervace náhradních dílů. Dodržená zásady "Jak bylo vyrobeno- tak bude opravováno". Plánování a řízení interních oprav a údržby.

Infor ERP LN Projekt

Řízení všech prvků a fází projektové výroby od návrhu, rozpočtování, plánování projektu až po jeho realizaci a vyhodnocení. Sestavování časových plánů a milníků projektu, jednotlivých dodávek a instalací. Modul zahrnuje integraci s MS Project a MS Office pro možnost koordinace časových plánů, výpočtů a vykazování projektu.

Infor ERP LN Řízení kvality

Plná podpora řízení kvality nákupu, výroby a prodeje. Vazba na řízení umístění a trasování šarží. Blokování skladových nebo výrobních transakcí po dobu testování, vzorkování, správa a testovacích nástrojů a jejich kalibrace. Statistika a vyhodnocení kvality.

Infor ERP LN Osoby

Centrální plánování a výpočty potřeb lidských zdrojů, odvádění práce, historie odvádění práce a nákladů. Plná integrace na moduly Projekt, Výroba a Servis.

Infor ERP LN Řízení dopravy

Řízení dopravy vlastními přepravními prostředky, nebo prostředky přepravců. Možnost efektivní integrace s poskytovateli logistických služeb.Hodnocení a rating přepravců.

Infor ERP LN Rozšiřující řešení

Standardní moduly Infor ERP LN nabízejí k plnému pokrytí hlavních podnikových procesů velmi silnou podporu. Jestliže je potřeba, již tuto bohatou a rozsáhlou funkčnost dále rozšířit, mohou být zajímavá následující rozšiřující řešení:

  • Infor Customer Relationship Management (CRM),
  • Infor Supply Chain Management (SCM),
  • Infor Supplier Relationship Management (SRM),
  • Infor Corporate Performance Management (CPM)
  • Infor Product Lifecycle Management (PLM),
  • Infor Supply Chain Scheduler a Planner nebo další Infor Supply Chain-aplikace včetně Collaborative Order Management.

Nahoru