Řešení pro automotive

Pro odvětví automotive je připraveno řešení, které je vhodné pro všechny subdodavatele automobilového průmyslu. Jeho součástí je jak podpora obchodních procesů, probíhající přes EDI tak i sledování vlastní výroby, nákladovosti zakázky, plánované a skutečné výkonnosti jednotlivých zakázek a celé firmy.

U každého zákazníka jsou uložené informace, které umožňují správu objednávek a společně poskytují informace o kumulativních dodávkách i jednotlivých odvolávkách. Uživatel má tak přehled o jednotlivých požadavcích zákazníka a může včas odhalit a řešit případné problémy.

Využití EDI umožňuje přesně a racionálně využívat komunikaci se zákazníky. Odvolávky, které zákazník posílá dodavateli přes EDI se zpracují v modulu prodejních objednávek, příslušný pracovník je má ihned k dispozici a může rychle reagovat na požadavky. Je tak minimalizovaná potřeba vkládat a opravovat potřebné údaje. Současně je možné odeslat dodací listy, faktury a dobropisy přes EDI k zákazníkovi. Na příslušnou dokumentaci jsou kladeny vysoké nároky, jejich tvar musí odpovídat formátu dokumentů, používaných v automobilovém průmyslu. Systém umožňuje přizpůsobit tvar dokumentů požadavkům uživatele.

Na modul navazuje vlastní řízení výroby, které umožňuje sledovat, jaké důsledky hrozí výrobě ze stále se měnící situace v odvolávkách a expedici. K tomu napomáhá plánování vytížení výrobního zařízení, nástroje pro sledování plánované a skutečné výkonnosti zakázky i celé firmy. Za pomoci centrálního rozvrhovaní a modulu výkonnosti pak může pracovník řešit vzniklé problémy porovnáním více rozvrhů s různými požadavky na kapacity výrobního zařízení, pracovníků a přímo zasáhnout do běhu výroby a tím i příznivě ovlivnit výkonnost firmy.

Nahoru